ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана с предмет: 

„Доставка на терминали, настолни компютри и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на СОУ "Панайот Волов", гр. Бяла".

Съобщение за Обществена поръчка

Средно общообразователно училище "Панайот Волов", гр. Бялаул. „Цар Освободител” №59, тел. 0817 73007, факс 0817 72234, имейл: sou_bqla@abv.bg, интернет адрес: http://soupvolov.comпубликува публична покана за възлагане на обществена поръчка, съгласно Заповед №125/30.10.2014г. на Директора на СОУ "Панайот Волов", гр. Бяла, при следните условия:

1. Предмет на публичната покана: „Доставка на терминали, настолни компютри и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на СОУ "Панайот Волов", гр. Бяла". Предметът на поръчката включва закупуване и извършване на доставкакакто и инсталиране на оборудване, както следва:

- Терминали - 15бр.;

Настолен  компютър - 14 броя;

- Преносим компютър - 10 броя.

            Мястото за изпълнение на поръчката: област Русе, гр. Бяла, СОУ "Панайот Волов", ул. „Цар Освободител” №59.

  2. Вид на поръчката – Публична покана, съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

3. Възложителят осигурява пълен достъп до Указанията за участие и приложенията към публичната покана на интернет страницата на СОУ "Панайот Волов", гр. Бяла - http://soupvolov.com - Раздел Профил на купувача.

            4. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в СОУ "Панайот Волов", гр. Бяла, Област Русе, ул. „Цар Освободител” №59, до 11:00 часа на 11.11.2014 г. 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки на АОП с Уникален номер: 9035348 на 30.10.2014 г.

                                                                                     


                                                                                                         Възложител: 

                                                                                                                      (Директор на СОУ "Панайот Волов", гр.  Бяла)1.ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2.УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

3.ПРИЛОЖЕНИЯ

4.ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА


Уважаеми дами и господа,

С настоящето писмо Ви уведомяваме, че публична покана с уникален код 9035348 на Средно общообразователно училище "Панайот Волов" с предмет "Средно общообразователно училище "Панайот Волов", гр. Бяла провежда публична покана по Глава Осем "а" от с предмет „Доставка на терминали, настолни компютри и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на СОУ "Панайот Волов", гр. Бяла". Поръчката е съфинансирана от Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище". Дейностите ще се извършват на територията на област Русе, гр. Бяла, СОУ "Панайот Волов", ул. „Цар Освободител” №59. " бе публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 30.10.2014 10:59 ч.  до 10.11.2014 г.  23:59

С уважение,
Агенция по обществени поръчки
http://www.aop.bg

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ "Доставка на терминали, настолни компютри и  преносими компютри (лаптопи) за нуждите на СОУ "П.Волов", гр.Бяла. Поръчката е съфинансирана от Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА