ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


01.11.2018 г.04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г.02.01.2019 г. вкл. – коледна за I - XII клас
05.02.2019 г. – междусрочна за I - XII клас
30.03. 2019 г.07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

05.04. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория на СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по Математика

21.06.2019 г. – НВО по Чужд език


Важни връзки

Училищен вестник


ПРОЕКТИ


Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”


Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на  целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в средищните училища в страната с оглед подобряване на качеството на образованието.

Рамковата програма е предназначена за подпомагане на разработването на училищните програми за целодневна организация на учебния процес в средищните училища, в съответствие с тяхната специфика и конкретни потребности, в това число и за различните видове училища: начално училище, основно училище, средно общообразователно училище и прогимназия. Рамковата програма включва всички дейности в полуинтернатните групи в средищните училища като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно възпитателен процес.


АНАЛИЗ на  резултатите от целодневната форма на обучение при СОУ "П.Волов" - гр.БялаНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

Стъпвайки на общата цел – модернизация на образователния процес чрез средствата на ИКТ и подобряване на средата за обучение, можем да изведем и следните специфични цели:

• Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез обновяване на материалната база. Целта на този компонент е в повечето училища да бъде обновена или заменена остарялата хардуерна база със съвременни решения. Продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата чрез предоставяне на разнообразен хардуер и реализиране на различни технологични дейности по техен избор, напр. въвеждане на интерактивни дъски, закупуване на мултимедийни проектори, терминални компютърни решения, модерни настолни и преносими компютри, таблети, оборудване на зони за безжичен Интернет достъп и др.

• Осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на училища до национални и международни образователни ресурси, актуализация и подмяна на оборудването в националния контролен център на училищната мрежа и регионалните възли, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки, както и осигуряване на достъп на училищата до Интернет и до Пан-европейската образователна и изследователска мрежа GÈANT.

• Въвеждане на инструменти за създаване, управление и поддръжка на електронно съдържание (електронни мултимедийни уроци, виртуални панорами и др.), лицензиране на електронни образователни ресурси, системен и приложен софтуер и актуализиране на информационната система на образованието.


Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. 

 За реализиране на целите се прилагат две мерки, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище. Осигуряването на „несвободни" часове, е всъщност създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му.